Safira Giải thưởng

Quyết định duyệt đồ án 1/500

- Số 4445/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND TP.

Quyết định giao đất/chuyển mục đích sử dụng đất của UBND TP

- Số 3605/QĐ-UBND ngày 14/7/2016.
- Số 6281/QĐ-UBND ngày 01/12/2017.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Số CI831600 ngày 20/7/2018 do Sở TNMT cấp

Giấy phép xây dựng

- GPXD phần ngầm số 86/GPXD ngày 09/5/2018 do Sở Xây dựng cấp.
- GPXD phần thân số 196/GPXD ngày 26/9/2018 do Sở Xây dựng cấp.
- GPXD phần hạ tầng kỹ thuật số 96/GPXD ngày 03/7/2019 do Sở Xây dựng cấp.

Văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

- Số 12513/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng (đợt 1).
- Số 611/SXD-PTN&TTBĐS ngày 14/01/2019 của Sở Xây dựng (đợt 2)