Lovera Vista Giải thưởng

- Best Mid End Condo Development - Vienam Property Awards 2020

Quyết định duyệt đồ án 1/500

- Số 110/QĐ-BQLKN  ngày 29/12/2016 của Ban Quản lý Khu Nam.
- Số 73/QĐ-BQLKN ngày 19/7/2018 của Ban Quản lý Khu Nam.
- Số 34/QĐ-BQLKN ngày 12/4/2019 của Ban Quản lý Khu Nam.

Quyết định giao đất/chuyển mục đích sử dụng đất của UBND TP

- Số 1449/QĐ-UBND ngày 15/4/2003.
- Số 2266/QĐ-UBND ngày 06/5/2011.
- Số 5374/QĐ-UBND ngày 13/10/2016.
- Số 641/QĐ-UBND ngày 16/02/2017.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Số CE 995683 ngày 16/5/2017 do Sở TNMT cấp

Giấy phép xây dựng

- GPXD phần ngầm số 03/GPXD-BQLKN ngày 03/5/2019 của Ban Quản lý Khu Nam.
- GPXD phần thân số 09/GPXD-BQLKN ngày 02/8/2019 của Ban Quản lý Khu Nam.

Văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

- Số 12813/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng (đợt 1).
- Số 14389/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng (đợt 2).