• Vị trí: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM

  • Diện tích: 2,7 ha

  • Sản phẩm: Căn hộ cao cấp 18 tầng.

  • Pháp lý: Hoàn tất đền bù, đã được công nhận làm chủ đầu tư, được phê duyệt quy hoạch 1/500.