Quy chế quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và tận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế.