CỔ PHẦN

CỔ ĐÔNG

CỔ PHẦN

TỶ LỆ (%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

126.000.000

100%

Cổ phiếu phổ thông

126.000.000

100%

Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

126.000.000

100%

Cổ phiếu chuyển nhượng tự do

48.069.974

38,15%

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

77.930.026

61,85%

Cổ phiếu quỹ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CỔ ĐÔNG

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)

Cổ đông nhà nước

Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết

68.587.380

54,43%

Trong nước

41.088.026

32,61%

Ngoài nước

27.499.354

21,82%

Cổ đông sở hữu dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết

57.412.620

45,57%

Trong nước

23.199.894

18,42%

Ngoài nước

34.212.726

27,15%

Cổ đông tổ chức

115.124.942

91,37%

Trong nước

53.461.383

42,43%

Ngoài nước

61.663.559

48,94%

Cổ đông cá nhân

10.875.058

8,63%

Trong nước

10.826.537

8,59%

Ngoài nước

48.521

0,04%

(Nguồn: Theo danh sách người sở hữu chứng khoán do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp ngày 19/03/2015)