Tiện ích

Tiện ích

Tiện ích

Phía Tây Bắc giáp đường Dương Đình Hội (30m)
Phía Tây Nam giáp dự án Gia Hòa 
Phía Đông Bắc giáp dự án Bộ Văn Hóa Thông Tin và vành đai trong 
Phía Đông giáp dự án Intresco.