Thông tin chung

Feliza Thông tin chung

Feliza Thông tin chung

Diện tích: 0,3ha
Sản phẩm: 10 căn nhà liên kế
Pháp lý:

Công ty đã hoàn tất bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho Khách hàng.