CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Khang Điền sẽ sử dụng Thông Tin Khách Hàng vào các mục đích sau:

1. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (“Chính Sách”) áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập và sử dụng website khangdien.com.vn (“Khách Hàng”) của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“Khang  Điền”).

2. Chính Sách này mô tả cách thức Khang Điền tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách Hàng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật (“Thông Tin Khách Hàng”).

3. Bằng việc cung cấp thông tin trên website khangdien.com.vn, Khách Hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính Sách này và toàn bộ các thông tin được công bố công khai trên website khangdien.com.vn sẽ được cập nhật tùy từng  thời điểm (nếu có).

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

1. Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết các thắc mắc/khiếu nại của Khách Hàng.

2. Gửi các thông báo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu dịch vụ, thông tin mang tính thương mại và trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Khang Điền hoặc ngược lại, thông qua email/số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác mà Khách Hàng đã cung cấp.

3. Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê và xây dựng các Chính sách Chăm sóc Khách Hàng.

4. Khang Điền được tiết lộ hoặc cung cấp Thông Tin Khách Hàng trong một số trường hợp sau:

a. Tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết để bảo vệ quyền lợi, an toàn cá nhân của các thành viên của khangdien.com.vn;

b. Khang Điền tin rằng việc tiết lộ hoặc cung cấp Thông Tin Khách Hàng sẽ giúp Khang Điền bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

c. Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp Thông Tin Khách Hàng như các chương trình khuyến mãi có sự tài trợ của một bên thứ ba chẳng hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng trước khi thông tin của Khách Hàng được chia sẻ. Khách Hàng có quyền quyết định xem có đồng ý chia sẻ thông tin hoặc tham gia hay không;

d. Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e. Các mục đích khác được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc theo quy định của pháp luật.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của khangdien.com.vn với thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật và/hoặc cho đến khi có yêu cầu Khang Điền hủy bỏ.

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG (“Bên Có Quyền Tiếp Cận”)

1. Khang Điền.

2. Công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Khang Điền và các đối tác.

3. Cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được quyền tiếp cận thông tin với sự đồng ý của Khách Hàng.

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Khang Điền không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp theo Chính Sách này, theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc cung cấp cho Bên Có Quyền Tiếp Cận, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Khang Điền hoặc đối tác cung cấp dịch vụ/tiện ích/ưu đãi cho Khách Hàng.

2. Khang Điền được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Khang Điền.

VI. MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

1. Chính Sách này chỉ áp dụng những thông tin Khách Hàng đăng ký trên website chính thức khangdien.com.vn của Khang Điền. Mọi thông tin Khách Hàng đăng ký tại những wedsite hoặc những địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính Sách này.

2. Quy định về “Spam”: khangdien.com.vn thực sự quan ngại đến vấn nạn Spam (thư rác), các Email giả mạo danh tín Chúng tôi gởi đi. Do đó, khangdien.com.vn khẳng định chỉ gởi Email đến bạn khi và chỉ khi bạn có đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ từ hệ thống của Chúng tôi.

Khang Điền cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của Khách Hàng cho bên thứ ba. Nếu bạn vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống của Chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến ban quản trị Website.

3. Nội dung Chính Sách này chỉ áp dụng tại khangdien.com.vn, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại khangdien.com.vn . Do đó, Khang Điền khuyến nghị Khách Hàng đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà Khách Hàng đang truy cập.