Vị trí

Vị trí

Vị trí

Phía Tây Bắc giáp đường Dương Đình Hội (30m)

Phía Tây Nam giáp dự án Gia Hòa

Phía Đông Bắc giáp dự án Bộ Văn Hóa Thông Tin và vành đai trong

Phía Đông giáp dự án Intresco.